โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 47
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 9.26 % 0.00 % 0.00 % 87.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 15
ร้อยละ 14.81 % 0.00 % 29.63 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 6 1 13 0 0 74
ร้อยละ 6.38 % 1.06 % 13.83 % 0.00 % 0.00 % 78.72 %

67 : 2 , 1 , 5 , 0 , 0 , 59...2.99 , 1.49 , 7.46 , 0.00 , 0.00 , 88.06 = 8 : 11.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28%

Powered By www.thaieducation.net