โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 10 14 5 0 0 34
ร้อยละ 15.87 % 22.22 % 7.94 % 0.00 % 0.00 % 53.97 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 12 12 16 0 0 135
ร้อยละ 6.86 % 6.86 % 9.14 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 22 26 21 0 0 169
ร้อยละ 9.24 % 10.92 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 71.01 %

238 : 22 , 26 , 21 , 0 , 0 , 169...9.24 , 10.92 , 8.82 , 0.00 , 0.00 , 71.01 = 69 : 28.99
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99%

Powered By www.thaieducation.net