โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 1 0 4 4 0 54
ร้อยละ 1.59 % 0.00 % 6.35 % 6.35 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 4 10 15 2 0 144
ร้อยละ 2.29 % 5.71 % 8.57 % 1.14 % 0.00 % 82.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 5 10 19 6 0 198
ร้อยละ 2.10 % 4.20 % 7.98 % 2.52 % 0.00 % 83.19 %

238 : 5 , 10 , 19 , 6 , 0 , 198...2.10 , 4.20 , 7.98 , 2.52 , 0.00 , 83.19 = 40 : 16.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.81%

Powered By www.thaieducation.net