โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 0 6 6 0 49
ร้อยละ 1.61 % 0.00 % 9.68 % 9.68 % 0.00 % 79.03 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 4 13 20 4 0 133
ร้อยละ 2.30 % 7.47 % 11.49 % 2.30 % 0.00 % 76.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 5 13 26 10 0 182
ร้อยละ 2.12 % 5.51 % 11.02 % 4.24 % 0.00 % 77.12 %

236 : 5 , 13 , 26 , 10 , 0 , 182...2.12 , 5.51 , 11.02 , 4.24 , 0.00 , 77.12 = 54 : 22.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 22.88%

Powered By www.thaieducation.net