โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 0 31 31 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 29 25 22 35 32 31
ร้อยละ 16.67 % 14.37 % 12.64 % 20.11 % 18.39 % 17.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 29 56 53 35 32 31
ร้อยละ 12.29 % 23.73 % 22.46 % 14.83 % 13.56 % 13.14 %

236 : 29 , 56 , 53 , 35 , 32 , 31...12.29 , 23.73 , 22.46 , 14.83 , 13.56 , 13.14 = 205 : 86.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 205 คน คิดเป็นร้อยละ 86.86%

Powered By www.thaieducation.net