โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 0 0 0 3 2 73
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.85 % 2.56 % 93.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 0 0 2 3 2 125
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.52 % 2.27 % 1.52 % 94.70 %

105 : 0 , 0 , 0 , 3 , 2 , 100...0.00 , 0.00 , 0.00 , 2.86 , 1.90 , 95.24 = 5 : 4.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30%

Powered By www.thaieducation.net