โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 5 4 0 0 0 7
ร้อยละ 31.25 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 43.75 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 7 0 5 0 0 25
ร้อยละ 18.92 % 0.00 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 67.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 12 4 5 0 0 32
ร้อยละ 22.64 % 7.55 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 60.38 %

53 : 12 , 4 , 5 , 0 , 0 , 32...22.64 , 7.55 , 9.43 , 0.00 , 0.00 , 60.38 = 21 : 39.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 39.62%

Powered By www.thaieducation.net