โรงเรียนบ้านสุขเกษม (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 11 0 4 0 14
ร้อยละ 14.71 % 32.35 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 41.18 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 12 9 9 0 0 55
ร้อยละ 14.12 % 10.59 % 10.59 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 88.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 17 22 12 4 0 108
ร้อยละ 10.43 % 13.50 % 7.36 % 2.45 % 0.00 % 66.26 %

119 : 17 , 20 , 9 , 4 , 0 , 69...14.29 , 16.81 , 7.56 , 3.36 , 0.00 , 57.98 = 50 : 42.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 33.74%

Powered By www.thaieducation.net