โรงเรียนบ้านสุขเกษม (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 19
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 6 6 7 2 0 65
ร้อยละ 6.98 % 6.98 % 8.14 % 2.33 % 0.00 % 75.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 1.92 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 82.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 9 9 18 2 0 127
ร้อยละ 5.45 % 5.45 % 10.91 % 1.21 % 0.00 % 76.97 %

113 : 9 , 8 , 10 , 2 , 0 , 84...7.96 , 7.08 , 8.85 , 1.77 , 0.00 , 74.34 = 29 : 25.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03%

Powered By www.thaieducation.net