โรงเรียนบ้านสุขเกษม (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 17
ร้อยละ 12.50 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 6 6 8 2 0 64
ร้อยละ 6.98 % 6.98 % 9.30 % 2.33 % 0.00 % 74.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 1.92 % 13.46 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 9 9 17 2 0 125
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 10.49 % 1.23 % 0.00 % 77.16 %

110 : 9 , 8 , 10 , 2 , 0 , 81...8.18 , 7.27 , 9.09 , 1.82 , 0.00 , 73.64 = 29 : 26.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.84%

Powered By www.thaieducation.net