โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 2 0 4 0 2 67
ร้อยละ 2.67 % 0.00 % 5.33 % 0.00 % 2.67 % 89.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 2 0 6 1 2 95
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 5.66 % 0.94 % 1.89 % 89.62 %

106 : 2 , 0 , 6 , 1 , 2 , 95...1.89 , 0.00 , 5.66 , 0.94 , 1.89 , 89.62 = 11 : 10.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.38%

Powered By www.thaieducation.net