โรงเรียนบ้านผักกะย่า (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 11
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 62
ร้อยละ 4.17 % 2.78 % 6.94 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 34
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 7 2 7 0 0 107
ร้อยละ 5.69 % 1.63 % 5.69 % 0.00 % 0.00 % 86.99 %

84 : 4 , 2 , 5 , 0 , 0 , 73...4.76 , 2.38 , 5.95 , 0.00 , 0.00 , 86.90 = 11 : 13.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.01%

Powered By www.thaieducation.net