โรงเรียนบ้านผักกะย่า (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 9
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 2 5 6 0 1 56
ร้อยละ 2.86 % 7.14 % 8.57 % 0.00 % 1.43 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 29
ร้อยละ 12.82 % 0.00 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 10 5 11 0 1 94
ร้อยละ 8.26 % 4.13 % 9.09 % 0.00 % 0.83 % 77.69 %

82 : 5 , 5 , 6 , 0 , 1 , 65...6.10 , 6.10 , 7.32 , 0.00 , 1.22 , 79.27 = 17 : 20.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.31%

Powered By www.thaieducation.net