โรงเรียนบ้านผักกะย่า (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 8
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 2 5 6 1 0 56
ร้อยละ 2.86 % 7.14 % 8.57 % 1.43 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 31
ร้อยละ 10.26 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 10 5 10 1 0 95
ร้อยละ 8.26 % 4.13 % 8.26 % 0.83 % 0.00 % 78.51 %

82 : 6 , 5 , 6 , 1 , 0 , 64...7.32 , 6.10 , 7.32 , 1.22 , 0.00 , 78.05 = 18 : 21.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21.49%

Powered By www.thaieducation.net