โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 1 4 1 1 18
ร้อยละ 10.71 % 3.57 % 14.29 % 3.57 % 3.57 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 9 8 22 6 8 50
ร้อยละ 8.74 % 7.77 % 21.36 % 5.83 % 7.77 % 48.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 5 15 2 5 20
ร้อยละ 4.08 % 10.20 % 30.61 % 4.08 % 10.20 % 40.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 14 14 41 9 14 88
ร้อยละ 7.78 % 7.78 % 22.78 % 5.00 % 7.78 % 48.89 %

131 : 12 , 9 , 26 , 7 , 9 , 68...9.16 , 6.87 , 19.85 , 5.34 , 6.87 , 51.91 = 63 : 48.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11%

Powered By www.thaieducation.net