โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 4 4 4 0 14
ร้อยละ 7.14 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 2 7 2 2 85
ร้อยละ 4.85 % 1.94 % 6.80 % 1.94 % 1.94 % 82.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 4 1 2 1 1 40
ร้อยละ 8.16 % 2.04 % 4.08 % 2.04 % 2.04 % 81.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 11 7 13 7 3 139
ร้อยละ 6.11 % 3.89 % 7.22 % 3.89 % 1.67 % 77.22 %

131 : 7 , 6 , 11 , 6 , 2 , 99...5.34 , 4.58 , 8.40 , 4.58 , 1.53 , 75.57 = 32 : 24.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78%

Powered By www.thaieducation.net