โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 4 4 2 0 15
ร้อยละ 13.79 % 13.79 % 13.79 % 6.90 % 0.00 % 51.72 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 10 7 16 3 0 94
ร้อยละ 7.69 % 5.38 % 12.31 % 2.31 % 0.00 % 72.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 3 1 11 0 0 31
ร้อยละ 6.52 % 2.17 % 23.91 % 0.00 % 0.00 % 67.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 17 12 31 5 0 140
ร้อยละ 8.29 % 5.85 % 15.12 % 2.44 % 0.00 % 68.29 %

159 : 14 , 11 , 20 , 5 , 0 , 109...8.81 , 6.92 , 12.58 , 3.14 , 0.00 , 68.55 = 50 : 31.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 31.71%

Powered By www.thaieducation.net