โรงเรียนบ้านนาโส่ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 13
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 19.05 % 4.76 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 17
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 1 0 7 2 0 46
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 12.50 % 3.57 % 0.00 % 82.14 %

36 : 1 , 0 , 5 , 1 , 0 , 29...2.78 , 0.00 , 13.89 , 2.78 , 0.00 , 80.56 = 7 : 19.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86%

Powered By www.thaieducation.net