โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 40
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 4.55 % 2.27 % 0.00 % 90.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 1 0 3 2 0 53
ร้อยละ 1.69 % 0.00 % 5.08 % 3.39 % 0.00 % 89.83 %

59 : 1 , 0 , 3 , 2 , 0 , 53...1.69 , 0.00 , 5.08 , 3.39 , 0.00 , 89.83 = 6 : 10.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17%

Powered By www.thaieducation.net