โรงเรียนบ้านดงสำราญ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 13
ร้อยละ 15.79 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 3 2 8 0 0 39
ร้อยละ 5.77 % 3.85 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 6 3 9 1 0 52
ร้อยละ 8.45 % 4.23 % 12.68 % 1.41 % 0.00 % 73.24 %

71 : 6 , 3 , 9 , 1 , 0 , 52...8.45 , 4.23 , 12.68 , 1.41 , 0.00 , 73.24 = 19 : 26.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.76%

Powered By www.thaieducation.net