โรงเรียนบ้านดงสำราญ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 5 1 1 1 0 10
ร้อยละ 27.78 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 7 2 7 0 0 37
ร้อยละ 13.21 % 3.77 % 13.21 % 0.00 % 0.00 % 69.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 12 3 8 1 0 47
ร้อยละ 16.90 % 4.23 % 11.27 % 1.41 % 0.00 % 66.20 %

71 : 12 , 3 , 8 , 1 , 0 , 47...16.90 , 4.23 , 11.27 , 1.41 , 0.00 , 66.20 = 24 : 33.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80%

Powered By www.thaieducation.net