โรงเรียนบ้านดงสำราญ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 5 2 1 1 0 10
ร้อยละ 26.32 % 10.53 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 7 4 6 0 0 38
ร้อยละ 12.73 % 7.27 % 10.91 % 0.00 % 0.00 % 69.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 12 6 7 1 0 48
ร้อยละ 16.22 % 8.11 % 9.46 % 1.35 % 0.00 % 64.86 %

74 : 12 , 6 , 7 , 1 , 0 , 48...16.22 , 8.11 , 9.46 , 1.35 , 0.00 , 64.86 = 26 : 35.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14%

Powered By www.thaieducation.net