โรงเรียนบ้านดงสำราญ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 12 1 0 1 1 4
ร้อยละ 63.16 % 5.26 % 0.00 % 5.26 % 5.26 % 21.05 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 8 0 8 2 0 38
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 14.29 % 3.57 % 0.00 % 67.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 20 1 8 3 1 42
ร้อยละ 26.67 % 1.33 % 10.67 % 4.00 % 1.33 % 56.00 %

75 : 20 , 1 , 8 , 3 , 1 , 42...26.67 , 1.33 , 10.67 , 4.00 , 1.33 , 56.00 = 33 : 44.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00%

Powered By www.thaieducation.net