โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 4 5 1 0 45
ร้อยละ 1.79 % 7.14 % 8.93 % 1.79 % 0.00 % 80.36 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 5 3 15 0 0 105
ร้อยละ 3.91 % 2.34 % 11.72 % 0.00 % 0.00 % 82.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 48
ร้อยละ 1.79 % 3.57 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 7 9 25 1 0 198
ร้อยละ 2.92 % 3.75 % 10.42 % 0.42 % 0.00 % 82.50 %

184 : 6 , 7 , 20 , 1 , 0 , 150...3.26 , 3.80 , 10.87 , 0.54 , 0.00 , 81.52 = 34 : 18.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50%

Powered By www.thaieducation.net