โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 5 10 1 0 39
ร้อยละ 1.79 % 8.93 % 17.86 % 1.79 % 0.00 % 69.64 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 2 2 12 1 0 110
ร้อยละ 1.57 % 1.57 % 9.45 % 0.79 % 0.00 % 86.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 5 10 25 2 0 14
ร้อยละ 8.93 % 17.86 % 44.64 % 3.57 % 0.00 % 25.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 8 17 47 4 0 163
ร้อยละ 3.35 % 7.11 % 19.67 % 1.67 % 0.00 % 68.20 %

183 : 3 , 7 , 22 , 2 , 0 , 149...1.64 , 3.83 , 12.02 , 1.09 , 0.00 , 81.42 = 34 : 18.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.80%

Powered By www.thaieducation.net