โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 1 5 10 1 0 41
ร้อยละ 1.72 % 8.62 % 17.24 % 1.72 % 0.00 % 70.69 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 2 2 11 1 0 109
ร้อยละ 1.60 % 1.60 % 8.80 % 0.80 % 0.00 % 87.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 3 3 0 0 48
ร้อยละ 3.57 % 5.36 % 5.36 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 5 10 24 2 0 198
ร้อยละ 2.09 % 4.18 % 10.04 % 0.84 % 0.00 % 82.85 %

183 : 3 , 7 , 21 , 2 , 0 , 150...1.64 , 3.83 , 11.48 , 1.09 , 0.00 , 81.97 = 33 : 18.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.15%

Powered By www.thaieducation.net