โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 1 5 7 1 1 43
ร้อยละ 1.72 % 8.62 % 12.07 % 1.72 % 1.72 % 74.14 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 1 2 6 1 0 115
ร้อยละ 0.80 % 1.60 % 4.80 % 0.80 % 0.00 % 92.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 3 2 2 0 47
ร้อยละ 3.57 % 5.36 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 83.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 4 10 15 4 1 205
ร้อยละ 1.67 % 4.18 % 6.28 % 1.67 % 0.42 % 85.77 %

183 : 2 , 7 , 13 , 2 , 1 , 158...1.09 , 3.83 , 7.10 , 1.09 , 0.55 , 86.34 = 25 : 13.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.23%

Powered By www.thaieducation.net