โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 2 1 10 1 0 53
ร้อยละ 2.99 % 1.49 % 14.93 % 1.49 % 0.00 % 79.10 %
ระดับประถมศึกษา
502
จำนวน(คน) 22 4 61 2 1 412
ร้อยละ 4.38 % 0.80 % 12.15 % 0.40 % 0.20 % 82.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 569 คน
จำนวน(คน) 24 5 71 3 1 465
ร้อยละ 4.22 % 0.88 % 12.48 % 0.53 % 0.18 % 81.72 %

569 : 24 , 5 , 71 , 3 , 1 , 465...4.22 , 0.88 , 12.48 , 0.53 , 0.18 , 81.72 = 104 : 18.28
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 569 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28%

Powered By www.thaieducation.net