โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 2 2 9 3 5 46
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 13.43 % 4.48 % 7.46 % 68.66 %
ระดับประถมศึกษา
503
จำนวน(คน) 29 3 58 1 2 410
ร้อยละ 5.77 % 0.60 % 11.53 % 0.20 % 0.40 % 81.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 570 คน
จำนวน(คน) 31 5 67 4 7 456
ร้อยละ 5.44 % 0.88 % 11.75 % 0.70 % 1.23 % 80.00 %

570 : 31 , 5 , 67 , 4 , 7 , 456...5.44 , 0.88 , 11.75 , 0.70 , 1.23 , 80.00 = 114 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 570 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net