โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 1 2 8 2 4 48
ร้อยละ 1.54 % 3.08 % 12.31 % 3.08 % 6.15 % 73.85 %
ระดับประถมศึกษา
489
จำนวน(คน) 26 6 63 28 23 343
ร้อยละ 5.32 % 1.23 % 12.88 % 5.73 % 4.70 % 70.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 554 คน
จำนวน(คน) 27 8 71 30 27 391
ร้อยละ 4.87 % 1.44 % 12.82 % 5.42 % 4.87 % 70.58 %

554 : 27 , 8 , 71 , 30 , 27 , 391...4.87 , 1.44 , 12.82 , 5.42 , 4.87 , 70.58 = 163 : 29.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 554 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 29.42%

Powered By www.thaieducation.net