โรงเรียนบ้านหนองแก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 3 0 2 0 19
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 5 12 2 0 0 49
ร้อยละ 7.35 % 17.65 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 72.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 8 15 2 2 0 68
ร้อยละ 8.42 % 15.79 % 2.11 % 2.11 % 0.00 % 71.58 %

95 : 8 , 15 , 2 , 2 , 0 , 68...8.42 , 15.79 , 2.11 , 2.11 , 0.00 , 71.58 = 27 : 28.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 28.42%

Powered By www.thaieducation.net