โรงเรียนบ้านหนองบอน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 18
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 11 2 6 0 0 53
ร้อยละ 15.28 % 2.78 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 73.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 19
ร้อยละ 19.23 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 18 2 10 0 0 90
ร้อยละ 15.00 % 1.67 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

94 : 13 , 2 , 8 , 0 , 0 , 71...13.83 , 2.13 , 8.51 , 0.00 , 0.00 , 75.53 = 23 : 24.47
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net