โรงเรียนบ้านหนองบอน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 3 1 7 0 0 61
ร้อยละ 4.17 % 1.39 % 9.72 % 0.00 % 0.00 % 84.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 3 2 12 0 0 102
ร้อยละ 2.52 % 1.68 % 10.08 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %

93 : 3 , 2 , 9 , 0 , 0 , 79...3.23 , 2.15 , 9.68 , 0.00 , 0.00 , 84.95 = 14 : 15.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net