โรงเรียนบ้านสองคร (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 2
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 9 1 3 0 0 28
ร้อยละ 21.95 % 2.44 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 68.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 26
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 14 2 5 0 0 56
ร้อยละ 18.18 % 2.60 % 6.49 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %

45 : 10 , 2 , 3 , 0 , 0 , 30...22.22 , 4.44 , 6.67 , 0.00 , 0.00 , 66.67 = 15 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net