โรงเรียนบ้านสองคร (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 3
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 2 6 4 0 0 30
ร้อยละ 4.76 % 14.29 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 23
ร้อยละ 9.38 % 3.13 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 6 7 9 1 0 56
ร้อยละ 7.59 % 8.86 % 11.39 % 1.27 % 0.00 % 70.89 %

47 : 3 , 6 , 4 , 1 , 0 , 33...6.38 , 12.77 , 8.51 , 2.13 , 0.00 , 70.21 = 14 : 29.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.11%

Powered By www.thaieducation.net