โรงเรียนบ้านสองคร (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 4
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 2 5 4 0 0 31
ร้อยละ 4.76 % 11.90 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 3 3 4 0 0 22
ร้อยละ 9.38 % 9.38 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 6 8 8 0 0 57
ร้อยละ 7.59 % 10.13 % 10.13 % 0.00 % 0.00 % 72.15 %

47 : 3 , 5 , 4 , 0 , 0 , 35...6.38 , 10.64 , 8.51 , 0.00 , 0.00 , 74.47 = 12 : 25.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.85%

Powered By www.thaieducation.net