โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 4 2 0 1 33
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 % 2.50 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 0 5 7 2 0 131
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 4.83 % 1.38 % 0.00 % 90.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 0 9 9 2 1 164
ร้อยละ 0.00 % 4.86 % 4.86 % 1.08 % 0.54 % 88.65 %

185 : 0 , 9 , 9 , 2 , 1 , 164...0.00 , 4.86 , 4.86 , 1.08 , 0.54 , 88.65 = 21 : 11.35
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.35%

Powered By www.thaieducation.net