โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 8 4 3 0 0 24
ร้อยละ 20.51 % 10.26 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 24 6 8 2 0 103
ร้อยละ 16.78 % 4.20 % 5.59 % 1.40 % 0.00 % 72.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 32 10 11 2 0 127
ร้อยละ 17.58 % 5.49 % 6.04 % 1.10 % 0.00 % 69.78 %

182 : 32 , 10 , 11 , 2 , 0 , 127...17.58 , 5.49 , 6.04 , 1.10 , 0.00 , 69.78 = 55 : 30.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 30.22%

Powered By www.thaieducation.net