โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 7 0 4 3 0 25
ร้อยละ 17.95 % 0.00 % 10.26 % 7.69 % 0.00 % 64.10 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 14 2 13 1 0 111
ร้อยละ 9.93 % 1.42 % 9.22 % 0.71 % 0.00 % 78.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 21 2 17 4 0 136
ร้อยละ 11.67 % 1.11 % 9.44 % 2.22 % 0.00 % 75.56 %

180 : 21 , 2 , 17 , 4 , 0 , 136...11.67 , 1.11 , 9.44 , 2.22 , 0.00 , 75.56 = 44 : 24.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44%

Powered By www.thaieducation.net