โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 8 0 3 0 0 28
ร้อยละ 20.51 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 22 0 12 2 0 107
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 8.39 % 1.40 % 0.00 % 74.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 30 0 15 2 0 135
ร้อยละ 16.48 % 0.00 % 8.24 % 1.10 % 0.00 % 74.18 %

182 : 30 , 0 , 15 , 2 , 0 , 135...16.48 , 0.00 , 8.24 , 1.10 , 0.00 , 74.18 = 47 : 25.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25.82%

Powered By www.thaieducation.net