โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 55
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 1.75 % 0.00 % 0.00 % 96.49 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 154
ร้อยละ 1.84 % 0.61 % 3.07 % 0.00 % 0.00 % 94.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 4 1 6 0 0 209
ร้อยละ 1.82 % 0.45 % 2.73 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %

220 : 4 , 1 , 6 , 0 , 0 , 209...1.82 , 0.45 , 2.73 , 0.00 , 0.00 , 95.00 = 11 : 5.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00%

Powered By www.thaieducation.net