โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 12 8 7 0 0 23
ร้อยละ 24.00 % 16.00 % 14.00 % 0.00 % 0.00 % 46.00 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 12 2 40 0 0 117
ร้อยละ 7.02 % 1.17 % 23.39 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 24 10 47 0 0 140
ร้อยละ 10.86 % 4.52 % 21.27 % 0.00 % 0.00 % 63.35 %

221 : 24 , 10 , 47 , 0 , 0 , 140...10.86 , 4.52 , 21.27 , 0.00 , 0.00 , 63.35 = 81 : 36.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 36.65%

Powered By www.thaieducation.net