โรงเรียนบ้านโนนยาง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 4 1 0 0 26
ร้อยละ 8.82 % 11.76 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 5 9 9 0 0 92
ร้อยละ 4.35 % 7.83 % 7.83 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 71
ร้อยละ 1.32 % 1.32 % 3.95 % 0.00 % 0.00 % 93.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 9 14 13 0 0 189
ร้อยละ 4.00 % 6.22 % 5.78 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %

149 : 8 , 13 , 10 , 0 , 0 , 118...5.37 , 8.72 , 6.71 , 0.00 , 0.00 , 79.19 = 31 : 20.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00%

Powered By www.thaieducation.net