โรงเรียนบ้านโนนยาง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 30
ร้อยละ 2.78 % 8.33 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 6 4 5 0 0 98
ร้อยละ 5.31 % 3.54 % 4.42 % 0.00 % 0.00 % 86.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 68
ร้อยละ 0.00 % 1.30 % 10.39 % 0.00 % 0.00 % 88.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 7 8 15 0 0 196
ร้อยละ 3.10 % 3.54 % 6.64 % 0.00 % 0.00 % 86.73 %

149 : 7 , 7 , 7 , 0 , 0 , 128...4.70 , 4.70 , 4.70 , 0.00 , 0.00 , 85.91 = 21 : 14.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27%

Powered By www.thaieducation.net