โรงเรียนบ้านโนนยาง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 4 4 5 0 0 100
ร้อยละ 3.54 % 3.54 % 4.42 % 0.00 % 0.00 % 88.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 69
ร้อยละ 0.00 % 1.30 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 89.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 4 6 15 0 0 201
ร้อยละ 1.77 % 2.65 % 6.64 % 0.00 % 0.00 % 88.94 %

149 : 4 , 5 , 8 , 0 , 0 , 132...2.68 , 3.36 , 5.37 , 0.00 , 0.00 , 88.59 = 17 : 11.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.06%

Powered By www.thaieducation.net