โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 41
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 93.18 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 2 6 2 1 92
ร้อยละ 1.90 % 1.90 % 5.71 % 1.90 % 0.95 % 87.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 3 2 8 2 1 133
ร้อยละ 2.01 % 1.34 % 5.37 % 1.34 % 0.67 % 89.26 %

149 : 3 , 2 , 8 , 2 , 1 , 133...2.01 , 1.34 , 5.37 , 1.34 , 0.67 , 89.26 = 16 : 10.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.74%

Powered By www.thaieducation.net