โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 97.67 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 2 3 6 2 1 90
ร้อยละ 1.92 % 2.88 % 5.77 % 1.92 % 0.96 % 86.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 2 3 7 2 1 132
ร้อยละ 1.36 % 2.04 % 4.76 % 1.36 % 0.68 % 89.80 %

147 : 2 , 3 , 7 , 2 , 1 , 132...1.36 , 2.04 , 4.76 , 1.36 , 0.68 , 89.80 = 15 : 10.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20%

Powered By www.thaieducation.net