โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 97.67 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 2 3 6 2 1 88
ร้อยละ 1.96 % 2.94 % 5.88 % 1.96 % 0.98 % 86.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 2 3 7 2 1 130
ร้อยละ 1.38 % 2.07 % 4.83 % 1.38 % 0.69 % 89.66 %

145 : 2 , 3 , 7 , 2 , 1 , 130...1.38 , 2.07 , 4.83 , 1.38 , 0.69 , 89.66 = 15 : 10.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34%

Powered By www.thaieducation.net