โรงเรียนบ้านนาเรียง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 16
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 36
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 17.78 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 24.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 2 1 15 0 0 71
ร้อยละ 2.25 % 1.12 % 16.85 % 0.00 % 0.00 % 79.78 %

64 : 2 , 1 , 9 , 0 , 0 , 52...3.13 , 1.56 , 14.06 , 0.00 , 0.00 , 81.25 = 12 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.22%

Powered By www.thaieducation.net