โรงเรียนบ้านนาเรียง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 14
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 36
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 15.91 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 2 1 13 1 0 70
ร้อยละ 2.30 % 1.15 % 14.94 % 1.15 % 0.00 % 80.46 %

62 : 2 , 1 , 8 , 1 , 0 , 50...3.23 , 1.61 , 12.90 , 1.61 , 0.00 , 80.65 = 12 : 19.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.54%

Powered By www.thaieducation.net